Прием

НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата

Необходими медицински документи за прием в ДГ

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ: 1.  Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар.2. Отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба.

Прочетете повече »