Дневна организация

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В ДГ№90 „ВЕСА ПАСПАЛЕЕВА“ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ