Правила за работа в условия на COVID 19

Правила за работа на ДГ 90 "Веса Паспалеева" в условията на Ковид-19 през 2020/2021 учебна година