Проекти

Последни проекти:

Проект Активно приобщаване

НП „Успяваме заедно“

Проект „Всяко наше дете в хармония с природата расте“

Реализирани проекти в ДГ№90

 „Всяко наше дете в хармония с природата расте“ 1.07.2020г – 31.12.2020г.  Проекта е ориентиран към възпитаване на любов и грижа към природата и усвояване на умения и навици за активен природосъобразен начин на живот.

 Национална програма „Успяваме заедно“ 15.09.2020г. – 31.05.2021г. Проекта е свързан с надграждане на миналогодишен проект по НП „Успяваме заедно“, във връзка с адаптирането на деца от първа група към условията на детската градина и изграждане на доверие между родители и педагози.

 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 15.09.2019г. – 14.09.2021г. – Чрез проекта се осигуряват условия за различни форми на работа с родителите и децата, които допринасят за тяхното привличане и задържане в детската градина, за адаптиране, активизиране и пълноценна социализация на децата.

 ПМС 129/10.2020г.-Проекта е за създаване на условия за активизиране и стимулиране на двигателната активност и физическа дееспособност на децата.

„Приятели  на колела” 7.05.2019г. – 29.12.2019г – Проекта е свързан с безопасното поведение на децата на пътя и спазване на правилата за движение, овладяване на умения за безопасно колоездене, придобиване на теоретични знания и практически умения за безопасно придвижване с велосипед.

Национална програма „Успяваме заедно“ 15.09.2019г – 31.05.2020г. Проекта е свързан с привличане и задържане на децата в детската градина, за активизиране, адаптиране и пълноценната им социализация.

ПМС 129/10.2019г. „Спорт за настроение, здраве и забавление“ – Проекта е насочен към създаване на условия за активизиране и стимулиране на двигателната активност и физическа дееспособност на децата.

„С мъдрост, толерантност  и  игри,  ще бъдем по- добри”2018/2019г. Основна цел на проекта е възпитанието и образованието на децата в постигане на толерантност чрез игри, като основа за формиране на ценности и водещо начало за изграждане на социални и емоционални компетентности в детската градина.

Национална програма: „Развитие на системата на предучилищното образование“ с два проекта:

„Равен шанс за бъдещите първокласници” и „Слънцето грее еднакво за всички” 2018/2019г  – Допълнително обучение по български език на деца от подготвителните групи с майчин език, различен от българския и деца в риск, за даване на равен шанс на децата при постъпване в училище и превенция на ранното отпадане от образователната система.

Национална програма „Без свободен час в детската градина“ 01.09.2018г – 31.05.2019г. Програма за осигуряване  на учители по заместване в детската градина, за непрекъснатост на образователно-възпитателния процес.

Проект „Здравословните храни, познаваме, спортуваме и се забавляваме”01.04.2018г.-29.12.2018г. – Проекта е насочен към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословния начин на живот за деца  в детските градини.

Деца и ученици – ръка за ръка в интеркултурна среда“ партньорски проект на ДГ №90 ,,Веса Паспалеева“ съвместно с 141 ОУ ,,Народни будители” 01.04.2018г.-29.12.2018г. – Чрез проекта децата се научават да уважават различията, културата, празниците и правата на децата от други националности.

ПМС 129/10.2018г. „Горски приключения, спорт и забавления” – Проекта е  за  подобряване на здравословното състояние,  здравословния начин на живот, създаване на практически навици за движение и повишаване на двигателната активност на всяко дете.

Национална програма „Без свободен час в детската градина“ 01.09.2017г – 31.10.2018г – Програма за осигуряване  на учители по заместване в детската градина с цел осигуряване на непрекъснат образователно-възпитателен процес.

„Малки плувци – големи шампиони”03.04.2017г-29.12.2017г. – Проектът ”Малки плувци- големи шампиони”  допринася за повишаване на детския интерес към плуването и позитивно отношение към здравето и спорта.

ПМС 129/10.2017г. „Жизнени и енергични- спортисти сме отлични” – Проекта е за повишаване на мотивацията на децата за спортни занимания с цел подобряване на физическата дееспособност

„Плуваме и не боледуваме”21.10.2016г.-29.12.2016г. – Проектът е част от инициативата „София-Европейска столица на спорта-2018г“-за създаване на условия за развитие на физическото възпитание  и спорта в детската градина.

Модернизация на материалната база/2014-2015г./

„Малките туристи – билкосъбирачи“ 03.03.2014г – 27.06.2014г – Проекта е създаден с цел подготовка на децата за екологосъобразен начин на живот чрез туристическа дейност и билкосъбиране в планината.

 

Международно сътрудничество

 „Ранно детско образование и изграждане на устойчива ценностна парадигма в живота”  2018/2019г. -международно сътрудничество по проекта с Република Литва

„Магията на театъра“ –проект с румънската ДГ „Петраче Пойнару“, гр.Крайова 2014г.

„Здравословното хранене –грижа за поколенията“- международен проект по прогрма Коменски /2012-2014г./ с Турция и Латвия.

„Интеркултурното възпитание в ДГ“-2014г. международен проект на Световната организция за образование ОМЕП с посещение на делегация от Московския университет.

Конкурс за малки проекти

ДГ№90 „Веса Паспалеева“ участва и спечели Конкурс за малки проекти за създаване на образователни екоцентрични градинки на Фондация ЕкоЦентрик и немската организация JANUN. Ръководител на

Прочетете повече »

Проект АПСПО

Информация за проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, по който ДГ90 работи по модул 2 – дейности 1,2 и 3 през учебната 2019/2020г.

Прочетете повече »