Документи

Протокол и заповед ДОД Плуване

Заповед и протокол Двигателни дейности

Заповед и протокол Английски език

Удължаване срок за подаване на документи за ДОД Плуване

Протокол Плуване

Обява за ДОД "Двигателни дейности и спортно-туристическо ориентиране в детска възраст"

Обява за ДОД Плуване

Обява за ДОД Английски език

Учебен план

Заповед ДОД

Протокол ДОД танци

ДОД 90 ДГ - Народни и модерни танци

Стратегия за развитие на ДГ90

План за действие и финансиране на стратегията за развитие

Програма за превенция на ранното напускане на деца

Годишен план

План за работа на педагогическия съвет

План за контролната дейност

План за квалификационната дейност

Програма за наставничество

План за насърчаване и повишаване на грамотността

План за празници и развлечения

План за взаимодействие и сътрудничество с родители

План за работа на комисията по БДП

Мерки за повишаване на качеството

Програма за предоставяне на равни възможности

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси

Правилник за дейността на детската градина

Mодел за работа със семействата и децата в периода на адаптация

Правилник за пропускателния режим

Етичен кодекс на работещите с деца

Правилник за вътрешния трудов ред

Заповед допълнителни дейности

Протокол ДОД

График родителски срещи

Заповед противоепидемични мерки

Заявление за отлагане на постъпване в ясла

Необходими документи при посещение на децата

Документи за постъпване на децата

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ90 "Веса Паспалеева".

Правилник за дейността 21-22 –акт. към 01.04.22

Заповед за обявявяне на резултати от проведен конкурс за ДОД

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2020-2021 година

Мероприятия проведени в ДГ 90 "Веса Паспалеева" през учебната 2020-2021г.

План за действие за безопасност на движението по пътищата - 2021г.

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ 90 "Веса Паспалеева" за учебната 2020-2021 година

План за квалификационна дейност за учебната 2020-2021 година

Правилник за дейността в ДГ 90 "Веса Паспалеева" за учебната 2020-2021 година

Програма гражданско, здравно, екологияно и интеркултурно образование за учебната 2020-2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2020-2021 година

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ90 "Веса Паспалеева".