Проект АПСПО

Информация за проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, по който ДГ90 работи по модул 2 – дейности 1,2 и 3 през учебната 2019/2020г. и учебната 2020/2021г.

Целта на проекта е да подпомогне ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, на подкрепи достъпа им до качествено образование, да укрепи социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешната, социална и личностна реализация.

Има три дейности, по които ДГ№90 работи:

Дейност 1:Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

Допълнително обучение по български език по проекта се осъществява чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в детските градини в рамките на: допълнителни модули по образователно направление в частта по български език, осъществявани в педагогически ситуации през учебното време; допълнителни форми на педагогическото взаимодействие, организирани в неучебно време.

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средства за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

Дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи включват:

  • обезпечаване на средствата за изплащане на такси на деца в детски градини с повишена концентрация на уязвими групи
  • осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал
  • осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.
  • Изплащане на такси в детски градини се осъществява в съответствие с Механизма за избор по проекта само за деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи).
  • Дейността по осигуряване на допълнителен педагогически персонал се осъществява чрез назначаване на психолози, логопеди и/или ресурсни учители в детски градини/училища, в които към момента на заявяване за включване в дейността има:

1. назначени не повече от един психолог, логопед или ресурсен учител; и имат

2. пет и повече деца със СОП или 20 или повече деца, за които е установена необходимост от осигуряване на обща подкрепа.

Дейност 3:Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.

Педагогически специалисти:

  • прилагане на специализирана методика за допълнително обучение по български език;
  •  прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.

 Непедагогически специалисти:

  •  придобиване на умения за работа с родители на деца от уязвими групи (вкл. и за деца със СОП);
  • прилагане на форми и методи на работа за активното приобщаване на родителите, насочени към подкрепа за изграждане на възпитателните умения, за формиране на умения за активното им социално включване и за здравословен начин на живот.
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email